Algemene Voorwaarden Autorestauratie 

 

Artikel 1.Toepasselijkheid.
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, transacties, overeenkomsten en werkzaamheden van Stichting de Wereldfabriek, aangegaan met of verricht ten behoeve van een wederpartij, hierna te noemen de opdrachtgever. Automobielen, voertuigen, en verdere restauratieobjecten zullen in deze algemene voorwaarden verder als object vernoemd worden.
 
1.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting de Wereldfabriek zijn bevestigd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn met name niet mogelijk door eenzijdig toepasselijk verklaring door de opdrachtgever van andere algemene voorwaarden.
 
1.3 Indien Stichting de Wereldfabriek uitdrukkelijk schriftelijk afwijking en/of wijzigingen van deze voorwaarden toestaat, is die afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen.
 
1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een door Stichting de Wereldfabriek gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van kracht, ook indien die overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 
 
Artikel 2.Prijsindicaties.

2.1 Alle prijsindicaties van Stichting de Wereldfabriek zijn vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gehouden, tenzij de prijsindicatie anders vermeldt.

2.2 Alle prijsindicaties vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de prijsindicatie en op de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.3 Een overeenkomst tussen Stichting de Wereldfabriek en de opdrachtgever komt tot stand door mondelinge toezeggingen van de opdrachtgever, dan wel door ondertekening van het contract, dan wel doordat de gegeven opdracht schriftelijk door Stichting de Wereldfabriek is bevestigd, dan wel feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht.

2.4 Prijsopgaven, brochures, en prijslijsten zijn te allen tijde herroepelijk en binden Stichting de Wereldfabriek niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.5 Voor prijsindicaties, brochures en prijslijsten m.b.t. restauratiewerkzaamheden geldt dat deze zowel voor zover het betreft de opgegeven tijd, als ook de opgegeven prijs altijd schattingen zijn.

2.6 Uitsluitend de directie van Stichting de Wereldfabriek is bevoegd rechtens bindende transacties aan te gaan.


Artikel 3.Restauratie.

3.1 Restauratie  van een object door Stichting de Wereldfabriek kan verdeeld worden in verschillende fases, te weten;
- Ontmanteling en controle van originaliteit
- Herstellen en completeren van de onderdelen/carrosserie c.q. componenten
- Reinigen en conserveren van de onderdelen c.q. componenten
- Opbouwen/afmonteren van het object
- Proefrit, eindcontrole en nabehandeling

3.2 Stichting de Wereldfabriek accepteert totaalrestauraties dan wel deelrestauraties waarbij de werkwijze en de kwaliteit wordt bepaald door Stichting de Wereldfabriek

3.3 Door restauratie wordt het object voor zover mogelijk, of mogelijk te achterhalen is, in originele toestand gebracht, tenzij de opdrachtgever dit anders wenst.

3.4 Als blijkt dat na grondig bestuderen van de oude onderdelen, dan wel na zorgvuldig zoeken in onze naslagwerken de originaliteit niet of nauwelijks te achterhalen is dan zal gekozen moeten worden voor de meest aannemelijke uitvoering van die details.

3.5 Als na uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de originaliteit als omschreven in art.3.4 de opdrachtgever andere wensen te kennen geeft waardoor werkzaamheden opnieuw uitgevoerd dienen te worden, dan zullen deze werkzaamheden als meerwerk beschouwd worden.


Artikel 4.Prijzen.

 4.1 Alle prijzen en prijsindicaties van Stichting de Wereldfabriek zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

4.2 Indien zich na het sluiten van een overeenkomst doch voor levering der goederen en/of het voltooien van de gegeven opdracht prijsverhogingen (bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van externe leveranciersprijzen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten) mochten voordoen, dan houdt Stichting de Wereldfabriek zich het recht voor een dergelijke verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.


Artikel 5.Meerwerk.
 


5.1 Indien tijdens de restauratie mocht blijken dat onderdelen vervangen of hersteld moeten worden welke ten tijde van de kostenraming niet zichtbaar waren of waarvan herstel of vervanging niet nodig hoefde te worden geacht, dan wel werkzaamheden moeten worden verricht, welke ten tijde van de kostenraming niet voorzien waren, worden die onderdelen en werkzaamheden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 
5.2 Onder het in het vorige lid genoemde meerwerk vallen onder andere vervanging van tijdens de restauratie door materiaalmoeheid of anderszins onbruikbaar geraakte onderdelen en onbruikbaar geraakte of gebleken installaties.
 
 
Artikel 6.Levering en levertijden, Eigendomsvoorbehoud.
 
6.1 De levering wordt geacht te zijn geschied, indien en zodra Stichting de Wereldfabriek de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de voor hem bestemde goederen kunnen worden afgehaald, restauraties/reparaties worden geacht te zijn geschied op het moment, dat de te verrichten werkzaamheden zijn voltooid en Stichting de Wereldfabriek de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 
6.2 De door Stichting de Wereldfabriek geleverde of verwerkte goederen blijven diens volledige eigendom totdat de koopsom, kosten van werkzaamheden en de bijkomende kosten volledig zijn betaald. Restauratie objecten of delen hiervan blijven onder beheer van Stichting de Wereldfabriek totdat alle gemaakte kosten, hierop betrekking hebbende, en alle kosten uit eerdere transacties volledig zijn betaald.
 
6.3 Door Stichting de Wereldfabriek vermelde levertijden, restauratieduur of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Stichting de Wereldfabriek nimmer tot korting op de koopsom dan wel de overeengekomen restauratie, tot vergoeding van doordien geleden schade, noch kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaan making van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.
 
6.4 Indien ten gevolge van welke omstandigheid dan ook de opdrachtgever niet het geheel of gedeeltelijke gerestaureerde/gerepareerde, dan wel het door hem gekochte, object in ontvangst neemt nadat Stichting de Wereldfabriek de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het project gereed is, is Stichting de Wereldfabriek gerechtigd aan de opdrachtgever de gebruikelijke stallingskosten in rekening te brengen.
 
6.5 Indien bij Stichting de Wereldfabriek gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan wel gegronde vrees ontstaat, dat de opdrachtgever overigens zijn verplichtingen jegens Stichting de Wereldfabriek niet of niet behoorlijk zal nakomen, is Stichting de Wereldfabriek ten allen tijde gerechtigd de aflevering en/of restauratie op te schorten totdat de opdrachtgever ten genoegen van Stichting de Wereldfabriek zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de schade door de dientengevolge vertraagde aflevering en/of restauratie ontstaan.
 
 
Artikel 7.Overmacht.

7.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Stichting de Wereldfabriek, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van Stichting de Wereldfabriek gevergd kan worden, geven Stichting de Wereldfabriek het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding.

7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoelt, gelden onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, stormschade, waterschade, overstromingen, werkstakingen, bedrijfsbezetting, uitsluitingen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregel, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Stichting de Wereldfabriek als bij derden, van wie Stichting de Wereldfabriek de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, of bij wie Stichting de Wereldfabriek moet leveren, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door leveranciers van Stichting de Wereldfabriek en voorts door alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van Stichting de Wereldfabriek ontstaan.


Artikel 8.Aansprakelijkheid en reclames.

8.1 De werkzaamheden worden door Stichting de Wereldfabriek naar beste weten en kunnen verricht en betreffen als zodanig een inspanningsverbintenis. Onverminderd hetgeen in artikel 9 wordt gesteld, wordt de aansprakelijkheid van Stichting de Wereldfabriek in ieder geval beperkt tot het opnieuw verrichten van de ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden, dan wel het herstel van het geleverde gebrekkige goed, of tot vervanging van dat goed, of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Stichting de Wereldfabriek. Eventuele transport-, reis of verblijfskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2 Reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 21 dagen na oplevering van het object bij aangetekende brief te geschieden. Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze geschieden, wordt Stichting de Wereldfabriek geacht volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, zodat Stichting de Wereldfabriek alsdan geen aansprakelijkheid meer draagt.

8.3 Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van betalingen.

8.4 Stichting de Wereldfabriek aanvaardt in het geheel geen aansprakelijkheid indien de gebreken een gevolg zijn van enig toeval, verkeerd gebruik, normale slijtage, materiaalmoeheid of het gebruik van verouderd materiaal en dergelijke.

8.5 Stichting de Wereldfabriek kan op grond van restauratie- of andere werkzaamheden niet als producent van desbetreffende automobiel/object worden aangemerkt.

8.6 Iedere aansprakelijkheid van Stichting de Wereldfabriek vervalt in ieder geval, zodra met desbetreffende auto/object wordt deelgenomen aan wedstrijden en dergelijke op circuits, of hiervoor geschikt gemaakt tracé of op een slipbaan.

8.7 Stichting de Wereldfabriek is nimmer aansprakelijk voor beschadiging van delen en componenten bij demontage.


Artikel 9.Verzekeringen. 


9.1 Gedurende de restauratie zal Stichting de Wereldfabriek het object verzekeren op haar garagepolis. Zonodig zal de waarde van het te restaureren/repareren object getaxeerd worden door een door Stichting de Wereldfabriek aan te wijzen taxateur. Op Stichting de Wereldfabriek rust geen enkele aansprakelijkheid voor objecten die in de stalling staan om welke reden dan ook. De waardevermeerdering door een geheel of gedeeltelijk uitgevoerde restauratie zal zonodig getaxeerd worden d.m.v. taxatie aan de hand van verzameld fotofilmmateriaal alsmede door overlegging van werkorders en facturen.
 
 9.2 Bij schade aan het object gedurende de restauratie zal Stichting de Wereldfabriek de schade vergoeden, welke in geen geval meer kan zijn dan de verzekeraar van Stichting de Wereldfabriek uitkeert, e.e.a. uitgewerkt in een schadetaxatierapport.
 
 
Artikel 10.Betaling.

10.1 Zodra de overeenkomst tussen Stichting de Wereldfabriek en de opdrachtgever tot stand is gekomen, zal de opdrachtgever het eerste contractuele voorschot voldoen. Zolang betaling nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is Stichting de Wereldfabriek niet gehouden een aanvang met de werkzaamheden te maken.

10.2 Vervolgens zal facturering plaatsvinden wanneer het aan te wenden voorschot nihil is of naar verwachting binnen 7 dagen geheel verbruikt zal zijn, dan wel indien voor de aflevering van het object mocht blijken dat het voorschot de totale kosten niet zou hebben gedekt.

10.3 De facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het gehele factuurbedrag, alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Stichting de Wereldfabriek mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de tiende dag na factuurdatum.

10.4 Bij niet betaling is Stichting de Wereldfabriek alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende overeenkomst zomede alle andere overeenkomsten welke door de opdrachtgever of Stichting de Wereldfabriek nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Stichting de Wereldfabriek geleden schade, waaronder met name begrepen winstderving. De te vergoeden schade wordt bepaald door Stichting de Wereldfabriek of door een door Stichting de Wereldfabriek aan te wijzen deskundige.

10.5 In geval van de niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van 1% per maand.

10.6 Betalingen zullen in eerste instantie in mindering strekken op de rente en kosten, zoals bedoeld in artikel 10.5 en daarna op de hoofdsom.

10.7 Voorts is de opdrachtgever gehouden Stichting de Wereldfabriek alle kosten te vergoeden die gemaakt moeten worden ter incasso van de openstaande bedragen.

10.8 Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Stichting de Wereldfabriek tot volledig bewijs van het bestaan van de juistheid van het door de opdrachtgevers verschuldigde bedrag.


Artikel 11.Ontbinding.

11.1 Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde is Stichting de Wereldfabriek gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld dan wel op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.


Artikel 12.Annulering.

12.1 Onverminderd het recht van Stichting de Wereldfabriek om nakoming van de overeenkomst te vorderen, is Stichting de Wereldfabriek gerechtigd om, indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, schadevergoeding te vorderen. De te vergoeden schade bedraagt t1enminste 10% van de laatste kostenraming.


Artikel 13.Geen beroep, korting of compensatie. 

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door het aan Stichting de Wereldfabriek verschuldigde bedrag te compenseren met bedragen welke Stichting de Wereldfabriek aan hem verschuldigd mocht zijn. 

13.2 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan op hem jegens Stichting de Wereldfabriek rustende verplichtingen geheel of ten dele op te schorten indien Stichting de Wereldfabriek om welke reden dan ook nog niet aan zijn verplichtingen mocht hebben voldaan, tenzij in rechte de ontbinding van de overeenkomst mocht zijn uitgesproken.
 
 
 Artikel 14.Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

14.1 Stichting de Wereldfabriek is ten allen tijde gerechtigd de goederen die door hem onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of de goederen, die ten gevolge van de ontbinding ener overeenkomst wederom aan Stichting de Wereldfabriek in eigendom toevallen, eigenmachtig terug te nemen. De opdrachtgever wordt geacht Stichting de Wereldfabriek daartoe toestemming te hebben verleend.

14.2 Alle goederen en gelden van opdrachtgever, welke Stichting de Wereldfabriek uit welke hoofde dan ook onder zich mocht hebben, mag Stichting de Wereldfabriek onder zich blijven houden totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Stichting de Wereldfabriek heeft voldaan.


Artikel 15.Risico.

15.1 Het risico van de door Stichting de Wereldfabriek verkochte objecten is vanaf het tot stand komen der koop voor de koper, ook al heeft de feitelijke en/of juridische levering nog niet plaats gevonden.

15.2 Zodra Stichting de Wereldfabriek een object in stalling neemt, omdat de restauratie is beëindigd of omdat de opdrachtgever zulks heeft verzocht, dan wel omdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting de Wereldfabriek niet of niet tijdig is nagekomen, is Stichting de Wereldfabriek niet gehouden de WA-verzekering gedurende stallingsperiode te laten voortduren en zijn alle risico’s, waaronder schade door niet gebruik voor rekening van de opdrachtgever.

15.3 Bij het opnieuw starten van de restauratie na stalling is de opdrachtgever de extra kosten als meerwerk verschuldigd.


Artikel 16.Geschillen.
 
16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Stichting de Wereldfabriek en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
 
16.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Overijssel te Almelo, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie.